Snappy Sharon
alone on Flickr.
  1. alone on Flickr.

  1. 11 notesTimestamp: Tuesday 2012/01/24 10:47:22mediumformat120mm120filmsquaresquareformatVCkodakfilmkodakkodakVC160VCyashicatlryashicaatwinlensberkshirecountyberkshiresotismassachusettsmassfrozenlake
  1. sharonperlman posted this